Algemene actievoorwaarden winacties

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Paard & Bed social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 3. Voor een foto-winactie geldt dat foto’s die niet voldoen aan de gangbare normen en waarden gerapporteerd kunnen worden op het desbetreffende social media kanaal.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 5. Vennoten en medewerkers van Paard & Bed zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.

Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Paard & Bed alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief van Paard & Bed, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Paard & Bed is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Door deelname aan een winactie verleent de winnaar toestemming aan Paard & Bed om zijn/haar naam en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze winactie te gebruiken

Gewonnen product of dienst

 1. Het is niet toegestaan om het gewonnen product of dienst door te verkopen aan derden.
 2. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 3. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Paard & Bed of een ander daartoe aangestelde partij.

Vrijwaring / aansprakelijkheid

 1. Paard & Bed verklaart dat winacties op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd worden door het betreffende social media kanaal of geassocieerd is met het social media kanaal waarop de winactie plaats vindt.
 2. Paard & Bed is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat Paard & Bed daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
 3. Paard & Bed is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 4. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen, klachten of opmerkingen over een bepaalde winactie, kan per e-mail contact opgenomen worden met de redactie Paard & Bed via: redactie@paardenbed.nl.