Leveringsvoorwaarden

Paard & Bed, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 88395847, tevens handelend onder de naam Paard en Bed, is een intermediair voor de verhuur van accommodaties die overnachting bieden aan ruiters en/of menners en hun paarden en/of pony’s. Paard & Bed, verstrekt op haar website informatie over de accommodaties die aan de specifieke voorwaarden van Paard & Bed voldoen. Tevens stelt Paard & Bed bezoekers van haar website PaardenBed.nl in de gelegenheid via deze website informatie te winnen over de verhuurbare accommodaties.

Aanbieders van de verhuurbare objecten, die zijn aangesloten bij Paard & Bed, worden hierna genoemd 'Partner '.

Paard & Bed hanteert de navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor haar dienstverlening aan Partner:

1) Informatie accommodatie:

De op de websites te plaatsen informatie over de verhuurbare accommodatie, dient te voldoen aan de door Paard & Bed aangegeven eisen zoals de verplichte combinatie overnachting mens+paard. Partner blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie, waaronder beschikbaarheid van het aangeboden object.

Partner vrijwaart Paard & Bed voor schendingen van copyright, zoals bijvoorbeeld van door Partner ter beschikking gesteld of voor gebruik aangewezen fotomateriaal en/of tekstuele bijdragen.

Het is Paard & Bed uitdrukkelijk en onverkort toegestaan de door Partner verstrekte informatie te gebruiken voor marketingdoeleinden. Paard & Bed is gerechtigd alle ter beschikking gestelde verhuurbare accommodaties, alsmede alle zaken daarmee samenhangende te gebruiken in haar marketingcommunicatie uitingen in welke vorm dan ook. Paard & Bed heeft tevens het recht informatie in te korten of te vertalen naar eigen inzicht.

2) Website:

Het is Paard & Bed uitdrukkelijk en onverkort toegestaan de inrichting van de website PaardenBed.nl, de verwijzingen naar deze website en de verwijzingen vanuit de website naar eigen goeddunken aan te passen. De op de website aanwezige functionaliteit en werkwijze kan zonder nadere toestemming van Partner worden gewijzigd.

Paard & Bed heeft het recht om informatie te vertalen, in te korten, of anderszins aan te passen aan de standaarden die door Paard & Bed worden gehanteerd. Paard & Bed mag informatie weglaten of aanpassen indien zij van mening is dat deze informatie onjuist of niet relevant is. Paard & Bed zal de informatie en de aanbiedingen van Partner behalve op haar eigen website ook mogen aanbieden via websites van derden.

3) Aansprakelijkheid:

Paard & Bed is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van claims van gasten als gevolg of in verband met onjuiste informatie van Partner op de websites of die op een of andere wijze verband houden met door Partner geleverde diensten. Partner kan Paard & Bed niet aansprakelijk stellen voor het (tijdelijk) buiten bedrijf zijn van haar websites en aanverwante systemen en verbindingen.

4) Huurprijzen:

Partner garandeert dat de op de website PaardenBed.nl vermelde vanaf-prijs overeenkomt met de best beschikbare prijs conform de door Paard & Bed gehanteerde rekenmethode. Zie hiervoor de speciale pagina Informatie over prijzen op Paard & Bed.

5) Reviews en klachten:

Slechte reviews en klachten die door gasten bij Paard & Bed worden gemeld, worden eerst aan Partner voorgelegd, zodat Partner hier op kan reageren. Wordt er binnen 10 werkdagen niet door Partner gereageerd, zal de review zonder weerwoord worden geplaatst. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van Partner.

Bij herhaaldelijk gebleken klachten van gasten omtrent het verblijf en/of de geleverde dienstenverlening door Partner of door misbruik van de review module door Partner zelf, is Paard & Bed gerechtigd Partner (al dan niet tijdelijk) uit te sluiten van deelname.

6) (Betaalde) vermeldingen:

Betaalde vermeldingen hebben een looptijd van 1 jaar. De vermeldingsbijdrage dient vooraf per jaar betaald te worden. De looptijd kan elk gewenst moment ingaan en loopt tot dezelfde datum een jaar later.

Een betaalde vermelding wordt automatisch verlengd. Kort voor het aflopen van de contractperiode van 1 jaar ontvangt Partner een factuur voor de verlenging voor het volgende jaar. Indien Partner geen gebruik meer wenst te maken van de uitgebreide vermelding, kan Partner dit binnen 10 dagen na de factuurdatum van de verlenging aangeven, waarna de factuur gecrediteerd zal worden. De vermelding zal dan onmiddellijk omgezet worden naar een gratis vermelding.

Beëindiging van een betaalde vermelding gedurende de looptijd geeft geen recht op teruggave van de vermeldingsbijdrage.

Paard & Bed behoudt zich het recht voor om een (betaalde) vermelding te beëindigen indien:

  • Partner niet tijdig de vermeldingsbijdrage heeft voldaan,
  • Partner herhaaldelijk de leveringsvoorwaarden schendt,
  • Paard & Bed structureel klachten van gasten over Partner ontvangt. Hierover zal echter wel altijd eerst overleg zijn.

7) Indeling website:

De volgorde waarin Partner en/of diens verhuurbare objecten op de website staat aangegeven, wordt eenzijdig bepaald door Paard & Bed. Paard & Bed is gerechtigd de volgorde aan te passen op basis van de hoogte van commissie die aan Paard & Bed wordt vergoed, de waardering die gasten hebben voor accommodaties en mogelijke combinaties van deze criteria.

8) Slotbepalingen:

Daar waar de leveringsvoorwaarden van Paard & Bed in conflict zijn met de leveringsvoorwaarden van Partner, zijn de leveringsvoorwaarden van Paard & Bed leidend en bepalend.

Paard & Bed kan zonder verdere mededeling of benodigde goedkeuring de levering van haar diensten en het recht op commissie overdragen aan verbonden vennootschappen of aan derden.


Opgemaakt op 2 januari 2018 en geldend tot nader bericht.